Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Особливості створення холдингових компаній. Отримання дозволу Антимонопольного комітету.

Однією з найпоширеніших структур, характерних для розвинутої ринкової економіки, є така форма організації, як холдинг. Функціонування холдингів, з одного боку, має ряд переваг перед звичайними акціонерними товариствами, а з іншого боку – характеризуються особливостями, що породжують нові проблеми і труднощі.

Деякі проблемні аспекти виникають вже на етапі створення холдингових компаній.

Для початку необхідно з’ясувати, що ж таке «холдингова компанія». Відповідно до Закону України «Про холдингові компанії в Україні» холдингова компанія - це акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.

В той же час, під холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) розуміють пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, який перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність корпоративного підприємства; а саме корпоративне підприємство являє собою господарське товариство, холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) якого володіє, користується та розпоряджається холдингова компанія.

Передбачено два варіанти створення холдингових компаній, а саме:

- органами, уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації самостійно або разом з іншими засновниками шляхом об'єднання у статутному фонді холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв);

- іншими суб'єктами на договірних засадах.

Рішення про утворення холдингової компанії приймається власниками холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв) та оформлюється відповідним договором.

Статутний фонд холдингової компанії формується за рахунок вкладів засновників у формі холдингових корпоративних пакетів акцій, а також додаткових вкладів у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії, при цьому така частка додаткових вкладів не повинна перевищувати 20 відсотків статутного фонду холдингової компанії.

В деяких випадках для створення холдингової компанії необхідним є попереднє отримання дозволу відповідного органу Антимонопольного комітету України (АМК) або Кабінету Міністрів України на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів господарювання. Проекти установчих документів холдингових компаній, які утворюються за умови отримання зазначеного дозволу, підлягають погодженню з відповідним органом Антимонопольного комітету України.

Необхідно з’ясувати, що ж мається на увазі під поняттям «узгоджені дії». Під узгодженими діями розуміється укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання. Узгодженими діями є також створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання.

Існує також поняття «антиконкурентні узгоджені дії», під якими розуміють узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

Як вже зазначалось, узгоджені дії можуть бути дозволені відповідними органами Антимонопольного комітету України. Умовами для отримання відповідного дозволу є доведеність, що ці дії сприяють:

  • вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару;
  • техніко-технологічному, економічному розвитку;
  • розвитку малих або середніх підприємців;
  • оптимізації експорту чи імпорту товарів;
  • розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари;
  • раціоналізації виробництва.

В той же час, узгоджені дії не можуть бути дозволені органами Антимонопольного комітету України, якщо конкуренція суттєво обмежується на всьому ринку чи в значній його частині.

Однак, Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії, на які Антимонопольним комітетом України не було надано дозволу, якщо учасники узгоджених дій доведуть, що позитивний ефект для суспільних інтересів переважає негативні наслідки обмеження конкуренції.

З метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.

Концентрацією визнається:

1) злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого;

2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання;

3) створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання;

4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

Для здійснення концентрації необхідно попередньо отримати дозвіл Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України. Такий дозвіл надається за умови, якщо концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

Дозвіл на концентрацію може надати і Кабінет Міністрів України за умови, якщо Антимонопольний комітет України не надав його, але позитивний ефект для суспільних інтересів зазначеної концентрації переважає негативні наслідки обмеження конкуренції.

В будь-якому випадку, дозвіл не може бути наданий, якщо обмеження конкуренції, зумовлені концентрацією, не є необхідними для досягнення мети концентрації або становлять загрозу системі ринкової економіки.

Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в Державному реєстрі холдингових компаній України, який є невід'ємною частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Отже, як бачимо, є багато проблемних аспектів при створенні холдингової компанії. Саме тому професійний юридичний супровід є просто необхідним при реалізації подібних проектів.

 
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua