Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Значна частина АТ досі не проводять річні збори і не звітують перед НКЦПФР

Між тим, чинне законодавство не лише встановлює для таких компаній фінансову відповідальність, а й передбачає можливість їх примусової ліквідації за ініціативою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Законодавством покладений обов’язок на акціонерні товариства проводити щорічні загальні збори акціонерів до 30 квітня наступного за звітним роком.

Порядок проведення зборів

Проведенню загальних зборів передує процедура їх скликання та підготовки. Про проведення зборів, акціонери повинні бути повідомлені належним чином (порядок може визначатись статутом та іншими внутрішніми документами товариства, зокрема Положенням Про Загальні збори акціонерів), та повинна бути здійснена публікація в офіційному друкованому виданні.

Персональне повідомлення, згідно Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон») відбувається на підставі переліку акціонерів, отриманим не раніше як за 60 днів до дати проведення зборів. Таким переліком є зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, який повинен бути отриманий у депозитарії згідно вимог внутрішнього регламенту депозитарію, шляхом подання розпорядження, підписаного розпорядником рахунку у цінних паперах.

Новелою Закону є обов’язок товариства розмістити на власній веб-сторінці (сайті) інформацію про проведення загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 30 днів, а не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, мають бути опубліковані всі пропозиції акціонерів до порядку денного, внесені з дотримання законного порядку. Впровадженням такої норми законодавець фактично зобов’язав всі АТ мати свої веб-сайти та розміщувати інформацію на них (між тим, наразі значна частина АТ не має своїх веб-сайтів, або не розміщує там необхідну інформацію).

Окрім цього, для публічних акціонерних товариств (ПАТ) є обов’язковим повідомлення фондової біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів, відповідно до ст. 35 Закону.

На додаток, повідомлення про загальні збори акціонерів підлягає оприлюдненню у загальнодоступній інформаційній базі даних (ЗІБД) НКЦПФР на сайті stockmarket.gov.ua відповідно до розділу VI Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006 (надалі – Рішення 1591).

Окрім повідомлення акціонерів, перед проведенням зборів АТ вчиняє комплекс підготовчих дій, таких як: призначення реєстраційної комісії, затвердження та підготовка бюлетенів для голосування (використання бюлетенів є обов’язковим  для публічних акціонерних товариств, та для товариств де понад 100 акціонерів), отримання в депозитарії переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Правильне скликання загальних зборів акціонерів є лише першим етапом всієї передбаченої законодавством процедури, за яким повинне слідувати правильне проведення загальних зборів.

Загальні збори починаються не раніше години зазначеної у повідомленні. Перед проведенням загальних зборів здійснюється реєстрація акціонерів, або представників акціонерів (реєстрацію здійснює реєстраційна комісія, при великій кількості акціонерів застосовуються спеціальні програмні та технічні засоби).

На загальних зборах головує голова загальних зборів, протокол веде секретар,

Для проведення загальних зборів також необхідно обрати лічильну комісію (у випадку, якщо кількість акціонерів понад 100 осіб, така комісія не може бути меншою трьох осіб).

Слід зазначити, що членами реєстраційної та лічильної комісій, головою та секретарем зборів не обов’язково повинні бути посадові особи або взагалі штатні працівники АТ - це може бути будь-які особи, призначена наглядовою радою (або іншим органом, який визначений статутом).

Все частіше АТ звертається за юридичною допомогою з метою організації та проведення загальних зборів – кваліфікованими спеціалістами.

Ми надаємо послуги із організації та проведення загальних зборів акціонерних товариств. Можливе проведення та організація загальних зборів «під ключ» та на окремих його етапах, перевірка та складання документів, присутність на загальних зборах, виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії, голови та секретаря, здійснення публікацій, розсилка персональних повідомлень, розміщення в ЗІБД НКЦПФР, отримання реєстрів в депозитарії.

Річна звітність та особлива інформація

У розділі V згаданого Рішення 1591 зазначений обов’язок емітентів цінних паперів (якими є всі АТ) до 30 квітня наступного за звітним роком розкривати регулярну річну інформацію. Розкриття такої інформації відбувається чотирма обов’язковими способами: шляхом публікації в офіційному друкованому виданні; шляхом розміщення в ЗІБД НКЦПФР; шляхом розміщення на власному веб-сайті; шляхом подання безпосередньо до НКЦПФР (цей останній спосіб має бути реалізовано до 01 червня кожного року).

Подання регулярної річної інформації безпосередньо до НКЦПФР здійснюється не лише в паперовій формі, а й на електронному носії, у формі файлів, сформованих із використанням спеціального програмного забезпечення.

До складу регулярної річної інформації входить значний перелік відомостей, визначений Рішенням 1591, зокрема про фінансові показники АТ, про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента, про проведені протягом року загальні збори акціонерів, про виплачені дивіденди, про юридичних осіб,  послугами  яких  користується емітент, та інші відомості.

Крім того, до складу регулярної річної інформації належить аудиторський висновок.

Слід зазначити, що окрім регулярної річної інформації АТ зобов’язані розкривати ще й так звану «особливу інформацію», до якої належить, зокрема:  прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу;  прийняття рішення про викуп власних акцій; факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента; зміну складу посадових осіб емітента; зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій; рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу; порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

Особлива інформація подається у передбачені чинним законодавством стислі строки негайно після виникнення події, тими ж способами, що й регулярна річна інформація.

Ми надаємо допомогу при підготовці та поданні регулярної річної інформації та особливої інформації всіма передбаченими чинним законодавством способами.

Відповідальність

Згідно статті 11 Закону  України від 30.10.1996  № 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" передбачена, фактично, потрійна відповідальність за не розкриття емітентами інформації (чи-то регулярної річної, чи-то особливої), а саме, штраф у розмірі до 17 000 грн. (а якщо порушення повторне протягом року - у розмірі від 17 000 грн. до 85 000 грн.) загрожує АТ за кожне з наступних порушень

- неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації ;

- нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у ЗІБД НКЦПФР;

- неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до НКЦПФР.

Таким чином, повне не розкриття (жодним із способів) чи-то регулярної річної, чи-то особливої інформації до НКЦПФР перший раз на рік “коштуватиме” АТ до 51 000 грн., а другий раз на рік – вже до 255 000 грн.

Окрім того, з 1 січня 2013 року НКЦПФР отримала право ініціювати примусову ліквідацію акціонерних товариств, зокрема, у таких випадках: неподання товариством протягом двох років поспіль до НКЦПФР інформації, передбаченої законом; нескликання загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль (детальніше про це читайте на нашому сайті за цим посиланням).

Юридична фірма “Альянс Ратушняк і партнери” за необхідності допоможе не тільки скликати та провести щорічні загальні збори, а й розкрити регулярну річну інформацію, а також особливу інформацію (за необхідності),  уникнувши штрафних санкцій та інших ризиків, на які наражаються своєю бездіяльністю безліч українських АТ.

Корисні посилання:

Закон України «Про акціонерні товариства»

Рішення ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»

Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР
 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua